Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/g2bb4330/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 27 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/g2bb4330/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/g2bb4330/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),  w załącznikach zostały zamieszczone skany dokumentów dotyczące rekrutacji uczniów do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

KOMUNIKAT DYREKTORA MZO W BIELSKU-BIAŁEJ   >>  załącznik nr 1

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM 2016 - BIELSKO-BIAŁA  >>  załącznik nr 2

 

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej

 

na rok szkolny 2016/2017

 

 1. Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

 

 •  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia
  29 stycznia 2016 r.

 • Statut ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej.

 

 1. Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum:

 

Do klasy pierwszej Gimnazjum młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły przyjmowana jest z urzędu.

 

  

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeśli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 

 1. Powołanie przez Dyrektora szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 2. W związku z przystąpieniem Miasta Bielska-Białej do elektronicznego naboru rekrutacja do klas pierwszych szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

 3. Od 6 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r. kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej na stronie https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl

 

 • zgłoszeń przez uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

 • wniosków przez uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

 

 1. Od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00 –

 

 • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

 • dostarczenie przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

 

 1. 15 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 2. Od 15 – 20 lipca 2016r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 3. 22 lipca 2016r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące osiągnięcia uczniów:

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 10 wybranych zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia, etyka (oceny przeliczane są wg punktacji: celujący – 5 pkt., bardzo dobry - 4 pkt., dobry - 3 pkt., dostateczny - 2 pkt., dopuszczający - 1 pkt.)

max 50 pkt.

2.

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej (sposób przeliczania % na pkt. rekrutacyjny- proporcjonalnie tzn. max[%]=50 pkt.)

max 50 pkt.

3.

Ocena z zachowania (oceny przeliczane są wg punktacji: wzorowe - 20 pkt., bardzo dobre - 15 pkt., dobre - 10 pkt., poprawne - 5 pkt.)

max 20 pkt.

4.

Finalista konkursów interdyscyplinarnych: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy ( 7 pkt. za każdy konkurs)

max 14 pkt.

5.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

6 pkt.

6.

Inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym I m. lub laureat - 3pkt, II m. lub finalista 2 pkt., III m. lub wyróżnienie 1 pkt. (punkty przyznaje się tylko za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie)

max 3 pkt.

7.

Kontynuacja nauki w gimnazjum znajdującym się w zespole szkól, którego uczniem jest kandydat

Kryteria ex-aequo (niepunktowane do wykorzystania przy szeregowaniu)

8.

Wielodzietność rodziny kandydata

9.

Niepełnosprawność kandydata

10.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

11.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

12.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

13.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

14.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci konkursów interdyscyplinarnych i z języka polskiego oraz matematyki organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są bez względu na punktację.

Certyfikaty

banner2
szkola